Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

 • prowadzenie ewidencji kadrowo płacowych pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,
 • sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy,
 • rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie,
 • sporządzanie sprawozdań Z0-3 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach - w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane),
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja,
 • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności do pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło,
 • naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika  umów zleceń i umów o dzieło,
 • obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek,
 • naliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach, oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R, PIT-8A),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie,
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

a) zestawienia przesłanych składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne,
b) kart wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci
wydruków komputerowych,
c) informacji o uzyskanych przez pracowników
dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy PIT-11,
d) roczne obliczenie podatku dochodowego uzyskanego
przez podatnika w roku podatkowym PIT-40.

 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników,
 • kalkulacja wynagrodzeń,
 • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych,
 • sporządzanie wniosków i deklaracji do wszelkich refundacji wynagrodzeń pracowników.
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.